تبلیغات
کارگاه مجازی شعر امروز اراک - غزلی از سعدی
کارگاه مجازی شعر امروز اراک
غزلی از سعدی

 

نام شاعر:  سعدی

 

 

ای یارجفا کرده وپیوند بریده

 

این بود وفاداری وعهد تو ندیده

 

 

درکوی تومعروفم وازروی تومحروم

 

گرگ دهن آلوده ویوسف ندریده

 

 

ما هیچ ندیدیم وهمه شهر بگفتند

 

افسانه مجنون به لیلی نرسیده

 

 

در خواب گزیده لب شیرین گل اندام

 

از خواب نباشد مگر انگشت گزیده

 

 

بس در طلبت کوشش بی فایده کردیم

 

چون طفل دوان در پی گنجشک پریده

 

 

مرغ دل صاحبنظران صید نکردی

 

الا به کمان مهره ی ابروی خمیده

 

 

میلت به چه ماندبه خرامیدن طاووس

 

غمزت به نگه کردن آهوی رمیده

 

 

گر پای به در مینهم از نقطه ی شیراز

 

ره نیست تو پیرامن من حلقه کشیده

 

 

با دست بلورین تو پنجه نتوان کرد

 

رفتیم دعا گفته ودشنام شنیده

 

 

روی تومبیناد دگر دیده سعدی

 

گر دیده بکس باز کندروی تودیده

 
نویسنده :سعیده فراهانی--
شنبه 23 شهریور 1392-12:53 ب.ظآرشیو


نویسندگان


جستجو